Możliwe problemy z logowaniem do bankowości elektronicznej - więcej informacji

Wymiana tokenów do bankowości elektronicznej - więcej informacji

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2019-10-17
USD 3,8638 -0,76%
EUR 4,2849 -0,28%
CHF 3,8902 -0,36%
GBP 4,9456 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

kredyty


Kalkulator kredytowy

Pozwoli Ci obliczyć koszt kredytu,
odsetki oraz wysokość poszczególnych rat.
Przejdź do kalkulatora kredytowego


Rybnicki Bank Spółdzielczy redytuje podmioty gospodarcze, oferując następujące produkty:

Kredyt obrotowy

 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych
  z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • maksymalny okres spłaty 36 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

 • krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym
 • kwota kredytu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący
 • przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy lub refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank na okres do 1 roku.

Kredytowa linia hipoteczna

 • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
  lub finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia
  majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kredyt może być udzielony na okres do 10 lat
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł oraz 50% wartości
  nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy
 • udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi
  minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT)
 • kredyt udzielany na okres maksymalnie do 10 lat

Kredyt „Szybka inwestycja”

 • przeznaczony jest na finansowanie inwestycji związanych z:
  • zakupem środków transportu;
  • zakupem maszyn i urządzeń;
  • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych
   do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zakupem nieruchomości;
  • refinansowanie nakładów na cele wskazane powyżej,
  • poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego;
  • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym Banku;
  • wykupem środków trwałych z leasingu.
 • minimalna kwota kredytu: 30 tys. zł. Maksymalna: 300 tys. zł.
 • minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości netto nabywanego składnika majątku trwałego
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat
 • prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest: zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, lub hipoteka na  kredytowanej nieruchomości wraz z  cesją praw z  polisy ubezpieczeniowej w przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomość oraz pełnomocnictwo do  rachunku Klienta prowadzonego przez Bank i  weksel własny in  blanco Kredytobiorcy, wraz  z deklaracją wekslową.Copyright 2010 - 2019 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone