Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Regulamin monitoringu wizyjnego

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w siedzibie Rybnickiego Banku Spółdzielczego jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów oraz pracowników na terenie obiektu oraz wokół niego, zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa.
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca przebywania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Rybnicki Bank Spółdzielczy,44-200 Rybnik ul. Rynek 10, tel.: 32 422 37 35 , adres e-mail: rbsrybnik@rbsrybnik.pl
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@rbsrybnik.pl
 5. Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia: wejścia do banku, sala operacyjna, pomieszczenia skarbcowe i informatyczne.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, oraz pomieszczeń socjalnych.
 7. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie niniejszego regulaminu.
 11. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub usunięte.
 12. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 13. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 15. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.
Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone